Norsk Chihuahuaklubb

Innkalling til Årsmøtet 2017!

 

 

 

 

 

 

Norsk Chihuahuaklubb innkaller til årsmøte 8 juli kl 17:30.

Sted: Vestby Hyttepark (samme sted som rasespesialen)

 

Dagsorden:

 

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  2. Oppnevne møteleder/ordstyrer
  3. Valg av referent
  4. Valg av protokollunderskrivere (2 personer)
  5. Valg av tellekorps (2 personer)
 2. Info fra styret
  1. Årsberetning for 2016
  2. Regnskap og revisorberetning for 2016
  3. Budsjett 2017-2018
  4. Handlingsplan 2017-2018
 3. Endring av lover
 4. Utdeling av Mestvinnerrosetter 2016
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

 

Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke er på dagsorden. Benkeforslag er ikke  tilatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Vel møtt!  Med vennlig hilsen Styret

Fullstendige dokumenter finner du her:  Årsmøte 2017

2a- Årsberetning for NChK 2016

 

Styret og underkomitéer:

Året begynte med et styre bestående av Karolina Tonerud (leder), Christina Denice Wullf-Pedersen (nestleder), Tone Hellvin (sekretær), Line Flobergseter, Siw Myrlund, Lisbeth Skjelstad, Kristin Halvorsen (vara) og Ståle Myrvold (vara).

Ved årsmøtet valgte Christina Denice Wullf-Pedersen forlate styret og før det hadde Lisbeth Skjelstad også trukket seg fra sitt verv.

Det blev på årsmøtet valgt ett nytt styre med noen nye styremedlemmer. Styret hadde i 2015 på årsmøtet føreslått og fått godkjent av årsmøtet en lovendring der man valgte inn et mer styremedlem og en mindre vara, der av blev det nye styret som følger:

Karolina Tonerud (leder), Siv Helen Henning-Till (nestleder), Tone Hellvin (sekretær), Line Flobergseter, Kine Bringe, Monica Austad, Siw Myrlund, Ståle Myrvold (vara) og Kristin Halvorsen (vara.)

Før jul valgte Monica Austad å trekke seg fra sine verv og Ståle Myrvold gikk opp i styret.

Monica Austad var valpeformidler i 2016, men da hun trakk seg tok Beate Sørum over.

Valgkomiteen bestod i starten av året av Ida Kristine Fredriksen (Leder), Trude Thoresen, Marthe Dalen og Maria W. Haugan (vara).

Ved årsmøtet blev det endringer og følgende blev valgt inn: Karianne Bakke (leder), Marthe Dalen, Trude Thorsen og Camilla Mikkelsen (vara).

Revisor i 2016 var Alf Martin Stangnes, han ble også valgt inn ved årsmøtet og er fortsatt revisor. Vara revisor var: Ann-Evy Eriksen. Ann-Evy trakk seg fra sitt verv som vara revisor da hun fikk jobben som klubbens regnskapsfører. Det er derfor ikke noen vara revisor i klubben per nå.

I 2016 ble det holdt 4 styremøter. Styret har brukt et nettforum for å diskutere saker og for å ta beslutninger og lage vedtekter. Det samme forumet brukes av utstillingskomitéen, men de har kun tilgang til sin egen del. Forumet forenkler diskusjoner og avstemminger da medlemmer av både styret og utstillingskomiteen er spredt over hele landet.

Informasjon og kommunikasjon

Chihuahuaposten er klubbens medlemsblad, og i starten av året bestod redaksjonen Karolina Tonerud (leder), Marianne Marthinsen, Line Flobergseter, Ståle Myrvold, Lisbeth Skjelstad, Christina Denice Wullf-Pdersen og Julie-Iren Lenvei. I løpet av året sluttet Christina Denice og Lisbeth.

Chihuahuaposten ble utgitt 4 ganger i 2016 med variert innhold. Vi ønsket å gjøre bladet mer interessant for alle medlemmer – ikke bare utstillingsinteresserte. Vi hadde helserelaterte artikler,medlemstafetten, oppdretterstafetten om oppdrett fra både inn- og utland. Styret brukte også medlemsbladet for å nå ut til medlemmene med diverse informasjon.

Klubbens Facebookside og hjemmeside ble jevnlig oppdatert med informasjon fra styret, utstillingskomitéen og avlsrådet. Det ble skrevet om blant annet utstillingsresultater, møtereferat, nyheter fra styret samt andre komitéer.

Webmaster for 2016 var Karolina Tonerud. 

Klubben satset mye på oppdatering av Facebook siden da det når ut til langt fler med informasjonen der. Facebooksiden hadde 2200 følgere på slutten av 2016.

Det ble også laget en egen Facebookside for Valpeformidleren. Som har 892 følgere. Denne siden oppdateres av valpeformidler.

Klubbens Instagram konto ble mer brukt og hadde 428 følgere i 2016. Dette er en økning med ca 100 følgere fra 2015.

 

 

Vi hadde en oppdretterkampanje og en medlemskampanje der man kunne verve medlemmer til klubben. 20 medlemmer ble vervet av i alt 11 ververe.

I 2016 var det 818 medlemmer av klubben. Av desse var 26 hustandsmedlemmer, 20 vervet til klubben og 7 medlemmer fra utlandet (6 fra Sverige og 1 fra Portugal).

Klubbens mestvinnerlister ble utarbeidet og publisert av Anniken Holtnæs.

Valpeformidling:

Valpeformidler i starten av 2016 var Therese M Berg.  Monica Austad tok over efter Therese og da Monica trakk seg før jul tok Beate Sørum over efter henne.

Valpeformidleren fikk flere henvendelser og flere kull å formidle i 2016 - mye takket være den nye valpeformidlersiden på Facebook-  ”Norsk Chihuahuaklubbs valpeformidler”.

Valpeformidler hadde også flere annonser i Chihuahuaposten og formidlet både kull og planlagte kull der.

Avlsrådet:

Avlsrådet besto av Anniken Holtnæs (leder), Mariann Kvarven og Nadja Hauge i starten av 2016. Mariann Kvarven trakk seg i sluttet av året, og Camilla Mikkelsen kom inn som nytt medlem. Avlsrådet har jobbet med å svare på henvendelser fra medlemmene og samarbeidet med NKK vedrørende søknader på rasen.

Krav om kjent Patellaluksasjon status ble søkt om og godkjent av NKK i 2015, og fra 01.01.2016 er det derfor et krav om kjent pl-status på alle foreldredyr i NKK. 

Utstillingskomitéen & rasespesialen:

Utstillingskomitéen besto av Jon André Tonerud (leder), Marianne Marthinsen, Jane Anette Engeskaug og Jeanette Heggeseth.

Rasespesialen 2016 blev avholdt på Rygge bygdetun den 9-10 juli.

Det var totalt 266 hunder påmeldt fordelt på to dager. 85 korthår voksne på lørdagen samt 39 valper av begge hårlag. 104 langhår voksne på søndagen samt 38 valper av begge hårlag. Dommerne var Magnus Hagstedt og Amiee Davis.

Det ble avholdt egne BISS-finaler for sjarmør, par,generasjonsklasse, beste hode, beste bevegelser, valper, junior, unghund, oppdretterklasser, avlsklasser, veteraner, voksne samt match show. Vi hadde også Barn & Hund konkurranse på lørdag. Begge dommerne dømte i de ulike BISS-finalene. Utstillingskomitéen hadde kiosk og loddsalg på stedet. Rasespesialen 2016 gikk med overskudd.

Vi hade nye sponsorer for 2016, Dr.Clauders. Det blev kjøpt inn en del nytt utstyr til spesialen.

Økonomi:

Klubben har fortsatt god økonomi. Ved utgangen av 2016 hadde klubben kr. 218535,07 på konto. Fordelt slik:

Rasekonto: kr. 111.210,10

Utstillingskonto: kr. 84.841,04

Lotterikont: kr. 22.483,48

Klubben har også et lite lager av rosetter, pokaler, premier, bord, griller, telt osv, det finnes div. klubbrekvisita, kopper, jakker og vesker for salg i klubben.

Det leies lagerplass til alle klubbens ting.

Den største inntektskilden for klubben er medlemskontigent som ligger på ca. kr. 210.000.

Årsberetningen er utarbeidet av Karolina Tonerud, leder for Norsk Chihuahuaklubb

 

 

2b

 

 


 

2c

Nytt budsjett 2017-2018
Styret forslår at øke medlemkontigenten til 290kr. 

Budjette må reglueres om medlemskontigenten ikke skall edres. 

Budsjett siste halv del 2017 og første halv del 2018. 


Utgifter, beregnet:

Chihuahuaposten kr. 130000,-

Totalt anslag over møteutgifter i 2017 (styret bør møtes 4 ganger pr år) : kr. 20.000,-

Kurs og konferanser: 15000,-

Postutsendelse: kr. 25.000,-

Drift av hjemmeside: kr. 5000,-

Drift bankkonto: kr. 2000,-

Mestvinnerrosettene: kr. 15.000,-

Valpeformidlertelefonen: kr. 500,-

Brønnøysundregisteret: kr. 135,-


Utstillingskomiteen, innkjøp av utstyr:  kr 10.00,- 


UTGIFTER TOTALT: 222635  kr. 

 

Inntekter:

Medlemskontingent: kr. 215.000,-

Annonsering chihuahuaposten: kr. 1000,-

Renter: kr. 500,-

Salg av klubbutstyr: kr 10.000

INNTEKTER TOTALT: kr. 225500,-


Eget budsjett, Rasespesialen 2018 

UTGIFTER

Rasespesialen, arrangering: kr. 80.000,-

INNTEKTER

Inntekter for Rasespesialen: kr. 80.000,-

 

 

 

 

2d

STYRET
Skal sørge for å opprettholde en god økonomi, 

Arrangere årsmøte 2018
Romjulsavslutning 2017
Gi ut 4 medlemsblader i året
Oppdatere hjemmeside og facebookside regelmessig
Være NKKs talerør ut til medlemmene
Delta på RS, samt sende saker til RS dersom vi har noen
Sende styremedlemmer på organisasjonskurs
Sende styremedlemmer på avlsrådkurs
Planlegge kurs eller seminar for medlemmer
Undersøke muligheten for å arrangere nordisk chihuahuamøte for styremedlemmer
Opprettholde god kontakt med de andre nordiske chihuahua-klubbene
Få til en dommerkonferanse 


AVLSRÅDET 

Skal jobbe for å fremme rasens helse og vedlikeholde dem avlsetiske retningslinjer

Være behjelpelig for medlemmer, og fremstå som en god kanal å hente informasjon fra
Svare på spørsmål om avl, helse, stel log ernæring.
Bidra med materiale til Chihuahuaposten.
Delta aktivt ved en eventuell dommerkonferanse

UTSTILLINGSKOMITEEN
Skal gjennomføre rasespesialen og har ansvar for å finne sponsorer til denne (BIS premier, pokaler)

Finne annonsører til katalogen
Finne aktører som vil ha stands på rasespesialen mot sponsing
Bidra til Chihauhuaposten
Føre budsjett og regnskap (gevinster av loddsalg mm.), samt årsrapport
Evaluere utstillingene de har holdt

VALGKOMITEEN

Skal finne kandidater til styreverv samt gjennomføre valget

VALPEFORMIDLER

Skal fortsette jobbe for å fremme rasen via formidlingen og være et trygt sted fot annonsering  samt få hjelp til å finne valp.


 

3a-

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15 juni.

 

Styret vil endre § 3-1 til:

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 30 juli.

 

3b-

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden

- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning

Pågrunn av ”§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. ” ønskes §3-3 endret til-

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden

- Årsberetning
- Regnskap

Revisorvil så gi sin beretning til årsmøtet.

5. Innkomme forslag-

Forslag sendt inn av Linn Hege Tversland-

Per dags dato er det slik at Bir & Bim veteran etter min mening, har veldig feil fordeling av poeng. 

En BIR Veteran kan i utgangspunktet få mindre poeng enn BIM Veteran, da det avhenger av hvor mange hanner eller tisper som er påmeldt, og det er antall tisper eller hanner man slår i sin klasse man få poeng for. 

En BIR veteran, uavhenig om den er alene i sin klasse, er jo den dommeren mener at er den beste for dagen, og burde derretter få flere poeng enn BIM veteran. 

Jeg mener at man f.eks får 10 poeng for BIR, 8 poeng for BIM som ett minimum, og 1 tilleggpoeng for hver veteran som er påmeldt. Da vil BIR veteran få flest poeng, da det faktisk er denne hunden som er dommeren mener er den beste veteranen.

 


 

6.- VALG

 

I år skall det velges:

Nestleder 2 år

Styremedlem 2 år

Styremedlem 2 år

Styremedlem 1 år

Varamedlem 1 år

Varamedlem 1 år

Valgkomitemedlem 2 år

Valgkomitemedlem 2 år

Vara valgkomitemedlem 1 år

Revisor 2 år

Vara revisor 2 år

 

Det skal til sammen stemmes på 11 kandidater i 11 verv. Man kan stemme blankt eller nei på stemmeseddelen, men det skal IKKE stemmes ja på mer en 11 kandidater.

Vedlagt stemmeseddel brukes til forhåndstemming til valget i Norsk Chihuahauklubb 2016.  Stemmeseddelen fylles ut og legges i en egen umerket konvolutt og forsegles.  Denne konvolutten legges i en annen konvolutt som er merket med ”forhåndstemme”, medlemsnummer og navn. Alle forhåndstemmer sendes til Marthe Dalen og må være poststemplet innen 4 juli 2017.  Forhåndstemmer som er sendt etter denne datoen forkastes. Forhåndstemmer som er avgitt på feil måte eller utfylt på feil måte forkastes. Sendes til adresse:

 Marthe Dalen, Årtunvegen 18, 6422 Molde

                       Foto: Anniken Holtnæs


Presentasjon av kandidater:

Lena Sparbo Vanvik- Stiller til valg som nestleder.

Hei, mitt navn er Lena Sparbo Vanvik og jeg stiller til valg som nestleder. Jeg er 27 år, og er i dag bosatt på Mogreina med min mann, datter på 3 år, to Siberian Huskyer og mine (enn så lenge) to Chihuahua-gutter. Jeg har hatt hund hele livet, men det er først de siste årene jeg har forelsket meg i rasen Chihuahua.Jeg jobber til daglig som assistent på AniCura Dyreklinikk, og resten av tiden går til familie og hundeliv. Jeg er en del av teamet til Koru Chihuahuas, og har lært så mye derifra! Har tidligere hatt verv i Siberian Husky klubben, i redaksjonen, der har jeg skrevet masse av tekstene til rasebladet og hatt egen spalte om hundene mine. Jeg hjalp og mye til på stands som klubben hadde på Dogs 4 All og villmarksmessa. Der pratet jeg med nye eiere av rasen og representerte hunderasen for de som var nysgjerrige. Nå håper jeg at jeg kan få muligheten til å bidra for Chihuahua klubben, jeg har veldig mye å gi og veldig lyst til å lære enda mer om klubben og rasen våres.

Line Flobergseter- på gjenvalg som styremedlem.

Jeg heter Line Flobergseter, 48 år og er gift med Pål. Vi bor i Moss og har 3 barn. Eldste sønnen er 27, nest eldste er 16 og yngstejenta er snart 15.

Jeg har hatt Chihuahua siden 2007 og har fått 3 kull under kennelnavnet Misty Angel.

Vi har 4 Chihuahuaer i hus nå – alle hannhunder.

Sommeren 2008 var jeg på mitt første valpeshow og siden har det bare eskalert. Jeg er en ivrig utstiller som farter mye både innenlands og utenlands når anledningen byr seg. Jeg elsker rasen vår og synes den er helt fantastisk!

Jeg var valpformidler for klubben 2010-2012 og var leder for Chihuahuaklubben siste halvår 2012 frem til januar 2013 da jeg valgte å trekke meg pga. sykdom i nær familie. Jeg er styremedlem i dagens styre og har takket ja til gjenvalg J.

Med vennlig hilsen

Line

Siv Helen Hennig-Till- på gjenvalg som styremedlem.

Hei alle sammen.

Mitt navn er Siv Helen Hennig-Till, og jeg er innehaver av kennel Amazing Sidera. Jeg har hatt hund hele mitt liv, og i 2007 fikk jeg min første chihuahua. Siden 2009 har jeg drevet aktiv med utstilling både i inn og utland.
Jeg har flere års erfaring med klubbarbeid, og satt en periode som nestleder i Norsk Miniatyrhund klubb.

Jeg ønsker å være med å bidra til at NCHK fortsetter å være en god klubb for våre medlemer og rase.


Jeanette Heggeseth- Stiller til valg som styremedlem.

Hei. Jeg heter Jeanette Heggeseth, 26 år fra Hamar. Bor nå sammen med min samboer og våre 3 chihuahua tisper i Furnes. Har hatt chihuahua siden februar 2012. Jeg har vokst opp med forskjellige dyr, men huder og da spesielt chihuahua var rasen for meg :-) Jeg reiser på utstilling med to av hundene og den tredje er besøkshund gjennom røde kors. Jeg sitter nå i utstillingskomiteen som jeg har sittet i siden 2014. Jeg jobber til daglig som helsefagarbeider på en forsterket skjermet enhet samtidig som jeg videreutdanner meg. Jeg håper på nye utfordringer videre og håper jeg kan bidra med noe positivt som styremedlem. 

Mvh Jeanette Heggeseth 

 

Ståle Myrvold- pågjenvalg som vara medlem.

Mitt navn er Ståle Myrvold og jeg bor I Rakkestad I Østfold.  Jeg har drevet med Chihuahua siden 1982.  Jeg begynte med utstillinger i 1997.  I 2007 ble jeg valgt inn i styret når chihuahuarasen var underlagt Norsk Miniatyrhundklubb. In 2009 ble jeg valgt inn som raserepresentant for chihuahua.  Når Norsk Chihuahuaklubb ble etablert i 2010 så var jeg klubbens første styreleder og fortsatte frem til 2012.  Jeg fortsatte i styret i et år til og overtok som kasserer.  Jeg har også vært medlem av utstillingskomiteen fra 2009 til 2012 hvor jeg har vært med på å arrangere 3 rasespesialer og 2 større utstillinger med samarbeidene klubber. De 3 siste årene har jeg vært varamedlem i styret. Jeg har 10 chihuahuaer.

Kristin Halvosen- pågjenvalg som vara medlem

Hei.
Jeg heter Kristin Halvorsen, er 38 år og bor på Sortland i Vesterålen.

Er innhaver av kennel Fuxia.
Kjøpte min første Chihuahua i 2007, skulle bare ha en kosehund, men ble bitt av basillen og startet med utstilling og antallet hunder økte.
Hadde mitt første valpekull i 2012.
I dag har jeg 6 hunder og driver aktivt på med utstilling og har 1-2 valpekull i året.

Sitter pr i dag som vara i styret.


Camilla Mikkelsen- på gjenvalg som vara i valgkomiten

Hei

Jeg heter Camilla Mikkelsen, og er bosatt i Gjøvik med samboer og barn. 

Jeg er innehaver av Kennel Amazing Dream, og vi driver oppdrett av Chihuahua og Volpino Italiano. Jeg er forøvrig en aktiv utstiller, og stortrives sammen med alle «chihuahua-frelste» i innland og utland. 

Jeg ønsker å fortsette som vara i valgkomiteen, og skal selvsagt gjøre mitt ytterste for å bidra på best mulig måte til klubben. Jeg har tidligere erfaring som både leder og nestleder i flere tidligere verv, samt kasserer og medlem i styreverv. Det siste året har jeg også vært vara i valgkomiteen, og trives med det ansvaret.

Trude Thoresen- på gjenvalg som medlem i valgkomiten

Hei J  Mitt navn er Trude Thoresen, bor i Molde og jobber på Kviltorp Skole.
Driver et lite oppdrett på Chihuahua  sammen med min tvillingsøster Iris som lyder navnet Kennel Twin-Chi.
Vi har tilsammen 7 Chihuahua.
J Den meste av fritiden min og helgene går med til hundeutstilling, turer med bobil , samboer og hundene.
 Har tidligere hatt Grand Danois, Perserkatter og Bengalkatter.  
Drev i mange år aktivt med fallskjermhopping i Føniks Fallskjermklubb i  Molde.
Deltok på NM i formasjonshopping og reiste ofte rundt på treninger og samlinger i inn og utland. Var også en årrekke aktivt med i styret i Føniks Fallskjermklubb.
Hilsen Trude

Marthe Dalen- på gjenvalg som medlem i valgkomiten

Hei!
Mitt navn er Marthe Dalen.
Jeg er ei 31 år gammel Ålesund's jente.

Jeg er bosatt i Molde sammen med min samboer og 3 barn.
Jeg har vekst opp med rasen schæfer.
Jeg er innehaver av Kennel Idyllium og elsker rasen Chihuahua.
Vi har per idag rasen chihuahua,pomeranian, hollandsk gjeterhund og schæfer hjemme.
Vi er meget aktiv innen utstilling som er vår store lidenskap.

Vi har hatt rasen i 13 år.
Til daglig jobber jeg som frisør og makeupartist.
Jeg har hatt verv i klubben fra før og håper på å kunne bidra positivt videre.
Jeg er valgkomiteemedlem og har takket ja til gjenvalg.
Med Vennlig Hilsen Marthe Dalen


Veronica Åsheim- stiller til valg som Revisor

Hei,
Da har jeg fått forespørsel om og ta revisjon for chihuahua klubben. Ikke helt mitt felt, men skal gjøre så godt jeg kan. (Er regnskapsfører i yrke)

Litt om meg, jeg fikk min første chihuahua for ni år siden. Før dette har jeg hatt tollere og drevet med lydighet. Jeg skulle ALDRI ha en slik liten gneldre hund, så feil kan man ta. Fikk meg chihuahua og forelsket meg helt i rasen..
For cirka 2,5 år siden begynte jeg og Intressere meg for utstilling og blitt bitt av basillen.
Jeg har for tiden 3 hunder hjemme og noen flere vil det vel bli :)

 

 

 

 

Nadja Hauge- stiller til valg som vara Revisor

 

Jeg heter Nadja Hauge, er 44 år og bor i Halden. Jeg er innehaver av Thelminas kennel. Jeg fikk min første chihuahua i 1993 og har drevet med utstilling og oppdrett av rasen de siste 10 årene. Jeg er utdannet innen økonomi og har tidligere ført litt regnskap.


Verv Tid Navn Foreslått av Kommentarer Ja Nei
Leder   Karolina Tonerud        
Nestleder 2 år Lene Sparbo Vanvik Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling    
Styremedlem   Tone Helvin        
Styremedlem   Kine Bringe        
Styremedlem 2 år Siv Helen Hennig-Till Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Styremedlem 2 år Jeanette Heggeseth Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling    
Styremedlem 1 år Line Flobergseter Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Vara-medlem 1 år Ståle Myrvold Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Vara-medlem 1 år Kristin Halvorsen Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Revisor 2 år Veronica Åsheim Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling    
Vara revisor 2 år Nadja Hauge Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling    
Valgkomiteen Leder   Karianne Bakke        
Valgkomiteen 2 år Marthe Dalen Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Valgkomiteen 2 år Trude Thoresen Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    
Vara valgkomiteen  1 år Camilla Mikkelsen Takket ja til gjenvalg Valgkomiteens innstilling    

Vedlegg:
Last ned denne filen (Norsk Chihuahuaklubb innkaller til årsmøte 8 juli kl 17.pdf)Årsmøte 2017[ ]4268 kB

Norsk Chihuahuaklubb

Top Desktop version